ह.भ.प आकाश महाराज खोकले

ह.भ.प आकाश महाराज खोकले

सविस्तर माहिती

ह.भ.प आकाश महाराज खोकले

पत्ता :- मु.पो.खोकलेवाडी ता. गंगाखेड जि.परभणी संतभुमी मराठवाडा

शिक्षण :- प्रवचन,किर्तन,भागवतकथा व्याख्याने,संत चरित्र कथा प्रवक्ते.  वय वर्ष 19 शालेय शिक्षण FYB.A

वारकरी शिक्षण ठिकाण :- 
संतकृपा वारकरी शि.सं.चाकुर जि.लातुर आणी
संत मोतीराम वारकरी शि.सं.आळंदी देवाची

सेवा :- किर्तनकार

मो :-  97667666691

कॉल करण्यासाठी इथे क्लिक करा 97667666691
ह.भ.प आकाश महाराज खोकले