ह.भ.प अविनाश महाराज कदम

ह.भ.प अविनाश महाराज कदम

सविस्तर माहिती

ह.भ.प अविनाश महाराज कदम

पत्ता :– मु.पो. शिरगाव ता. खेड जि. पुणे

शिक्षण :- एम.ए ( अर्थशास्त्र)

सेवा :- किर्तनकार

मो :- 7588495859

ह.भ.प अविनाश महाराज कदम

https://youtu.be/a8fgXZQEQas