ह.भ.प.भिमाशंकर नामदेव आप्पा राजमाणे

ह.भ.प.भिमाशंकर नामदेव आप्पा राजमाणे

पत्ता :मु पो आष्टी ता परतुर जि जालना, दुसरा मो नं 8983181397

ह.भ.प.भिमाशंकर नामदेव आप्पा राजमाणे

मी कीर्तन पण करु शकतो पण मला तशी संधी मिळाली नाही पण प्रवचन करण्यासाठी माझी तयारी आहे तुझे नाम रे घेउनि! ऊभा राहीलो किर्तणी!!काही  नाही पाठांतर! केवळ आणण्याच पामर  !!