ह.भ.प श्री ढगे संग्राम बाबाराव

ह.भ.प श्री ढगे संग्राम बाबाराव

ह.भ.प श्री ढगे संग्राम बाबाराव


मो.न :-9545399692

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मु.पो. पाटोदा ( बु ) ता .जळकोट. जि. लातूर .pin 413532

महाराजांचे  B. A D .Ed पूर्ण आहे.

महाराज किर्तन व भागवत कथा २० वर्षापासून सेवा करतात .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *