ह.भ.प श्री ढगे संग्राम बाबाराव

ह.भ.प श्री ढगे संग्राम बाबाराव

पत्ता :मु.पो. पाटोदा ( बु ) ता .जळकोट. जि. लातूर . pin 413532

ह.भ.प श्री ढगे संग्राम बाबाराव

महाराजांचे  B. A D .Ed पूर्ण आहे.

महाराज किर्तन व भागवत कथा २० वर्षापासून सेवा करतात .