ह.भ.प किशोर म कांबीकर

ह.भ.प किशोर म कांबीकर

ह.भ.प किशोर म कांबीकर


मो.न :-९५५२८५६८१६

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-मुं पो कांबी ता शेवगाव जि अहमदनगर
पि न ४१४५०३

महाराजांचे शिक्षण डी फार्म आहे.

महाराज १५ वर्षापासून रामकथा कीर्तन प्रवचनादी सेवा सेवाभावाने करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *