ह.भ.प.ओंकार महाराज बोर्हाडे

ह.भ.प.ओंकार महाराज बोर्हाडे

सविस्तर माहिती

ह.भ.प.ओंकार महाराज बोर्हाडे

पत्ता :- रा. कानसे पो. शिनोली ता. आबेंगाव जि. पुणे

शिक्षण :-  ITI अपिअर ओंकार महाराज याचं  घोडेगावला तानाजी महाराज सावंत यांच्याकडे किर्तनाच शिक्षण पुर्ण

सेवा :- किर्तनकार

मो :- 7720963530

ह.भ.प.ओंकार महाराज बोर्हाडे