ह.भ.प.श्री.विनायक रा. क्षिरसागर

ह.भ.प.श्री.विनायक रा. क्षिरसागर

ह.भ.प.श्री.विनायक रा. क्षिरसागर


मो.न:-9320448999

सेवा :-कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :-रूम नोबर 3,राम कुटीर, लक्ष्मी बाग, संत रोहिदास मार्ग, शिव सेना शाखा शेजारी, सायन मुंबई ४०००२२

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *