ह.भ.प मुंजाभाऊ महाराज जाधव लोहरेकर

ह.भ.प  मुंजाभाऊ महाराज जाधव लोहरेकर

पत्ता :मु .पो .लोहरा ता .मानवत जि .परभणी

ह.भ.प  मुंजाभाऊ महाराज जाधव लोहरेकर

महाराज कीर्तन व प्रवचन करतात.

महाराज मु .पो .लोहरा ता .मानवत जि .परभणी येथे राहतात.