ह.भ.प राहणारी उत्तम नावडे

ह.भ.प राहणारी उत्तम नावडे

ह.भ.प राहणारी उत्तम नावडे


मो : 7220907021

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : राहणारी उत्तम नावडे या बिजनवाडी तालुका तुळजापुर जि. उस्मानाबाद

महाराज कीर्तन व प्रवचन रतात

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *