ह.भ.प. संतोष महाराज पवार

ह.भ.प. संतोष महाराज पवार

ह.भ.प. संतोष महाराज पवार


मो : 9689276377

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु. बरमगांव खुर्द ता.जि. उस्मानाबाद

गेली ११ वर्षापासून कीर्तन व प्रवचन सेवा करतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *