ह.भ.प.गजानन महाराज पाटील

ह.भ.प.गजानन महाराज पाटील

सविस्तर माहिती

ह.भ.प.गजानन महाराज पाटील

पत्ता :- रा.सांगावी ता.बाळापूर जि.अकोला 

सेवा :- गायनाचार्य व आरगन वादक

मो :-9552966430

सविस्तर माहिती :- गजानन महाराज पाटील हे स्वागत गीत,भावगीत,सिनेगीत,भक्तीगीत,मंगलाष्टके व  वऱ्हाडीगीत हे  त्याच्या गायकि मधून लोकापर्यत पोहचवतात.

ह.भ.प.गजानन महाराज पाटील