ह.भ.प मनोज महाराज

ह.भ.प मनोज महाराज

पत्ता :मु पो शेळावे ता पारोळा जि जळगाव

ह.भ.प मनोज महाराज

महाराज १२ वी पास आहे.

महाराज गायनाचार्य आहे.

महाराज ७ वर्ष पासुन सेवा करत आहे.