ह.भ.प. योगी जितेंद्रनाथ आत्मारीमनाथजी ईंगळे

ह.भ.प. योगी जितेंद्रनाथ आत्मारीमनाथजी ईंगळे

ह.भ.प. योगी जितेंद्रनाथ आत्मारीमनाथजी ईंगळे


मो : 7774968391

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : विठ्ठलवाडी ता.मेहकर जि. बुलढाणा. महाराष्ट्र राज्य.

बि.बि.ए.पास, आय. टी. आय. पास 1990 पासुन आध्यात्मिक आभ्यास सोबत हिंन्दु धार्मिक सण,भजनकिर्तन अठरा  पुराण,गाथा पारायण, भागवत कथेस उपस्थित राहुन गायन करने,प्रवचन करने.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *