sant janardhan swami abhang

घर्मार्थ काम मोक्ष देह – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १३

घर्मार्थ काम मोक्ष देह – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १३


घर्मार्थ काम मोक्ष देह प्राण ।
जीवीत वित्त घन अंतर बाह्मा ॥१॥
सकळही सत्य अर्पावें गुरुसी ।
व्हावें देहें दासी विकोनिया ॥२॥
अर्पावे श्रीगुरुठायी प्रेम अमर्याद ।
जीवें अर्पण बोधें ब्रह्मभावें ॥३॥
देहांदि मी माझें म्हणो नये कांही ।
भावावें सकळही अर्पण हें ॥४॥
महाल मुलुख भोग घनदारा पुत्र ।
मोक्षधर्म अर्थ श्रीगुरुतोचि ॥५॥

करोनय कांही चुकोनी वंचना ।
कलिया पतना होय नेमें ॥६॥
न्हे अनुमव अक्षय ते मुख ।
झालिया वंचक प्राप्त कही ॥७॥
करो नेय गुरु असो तसौ श्रेष्ठ ।
जरी नोहे भेटी दिवस फार ॥८॥
तयापसोनीया न घडे आत्मप्राप्ती ।
प्राप्तीवीण गती ठाके अंती ॥९॥
न वचे सांगतां योग एकवेळा ।
भेटे वेळोवेळां गुरु कराव तोचि ॥१०॥

आनंदाचा सागरु राजयोग एक ।
नसोचि आणिक ब्रह्माडीही ॥११॥
असती येर बहु योग प्राणायाम ।
शिको नये श्रम व्यर्थ तेथें ॥१२॥
न भेटेचि तेणें देहीं तो इश्वर ।
न हींय उद्धार ऐहिकही ॥१३॥
म्हणती भेटे देव राजयोगावीण ।
नाही त्या समान मुढ जगी ॥१४॥
एकचि तारक विश्वा राज योग ।
व्यर्थ लक्ष योग भ्रम सर्व ॥१५॥
म्हणे जनार्दन लाभे सांटी वाटी ।
उघडी भ्रमताटी एकनाथा ॥१६॥


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाका.

घर्मार्थ काम मोक्ष देह – संत जनार्दन स्वामी अभंग – १३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *