पांडुरंगाचा पाळणा

पांडुरंगाचा पाळणा

पांडुरंगाचा पाळणा


पहिल्या दिवशी आनंद झाला । टाळ-मृदंगाचा गजर केला ॥
चंदन बुक्क्याचा सुवास त्याला । पंढरपुरात रहिवास केला ॥ जो. ॥१॥
दुसर्‍या दिवशी करुनी आरती । दिंड्या पताका वैष्णव नाचती ।
वरती बसविला लक्ष्मीचा पती ॥ जो.॥२॥
तिसर्‍या दिवशी दत्ताची छाया । नव्हती खुलली बाळाची छाया ।
आरती ओवाळू जय प्रभूराया । जो. ॥३॥
चवथ्या दिवशी चंद्राची छाया । पृथ्वी रक्षण तव कराया ।
चंद्रसूर्याची बाळावर छाया ॥ जो.॥४॥
पाचव्या दिवशी पाचवा रंग । लावूनि मृदंग आणि सारंग ।
संत तुकाराम गाती अभंग ॥ जो.॥५॥
सहाव्या दिवशी सहावा विलास । बिलवर हंड्या महाली रहिवास ।
संत नाचती गल्लोगल्लीस ॥जो.॥६॥
सातव्या दिवशी सात बहीणी । एकमेकीचा हात धरुनी ।
विनंती करिती हात जोडूनी ॥जो.॥७॥
आठव्या दिवशी आठवा रंग । गोप गौळणी झाल्या त्या दंग ।
वाजवी मुरली उडविसी रंग ॥जो.॥८॥
नवव्या दिवशी घंटा वाजला । नवखंडातील लोक भेटीला ।
युगे अठ्ठवीस उभा राहिला ॥जो.॥९॥
दहाव्या दिवशी दहावीचा थाट । रंगित फरश्या टाकिल्या दाट ।
महाद्वारातून काढिली वाट ॥जो.॥१०॥
अकराव्या दिवशी आकार केला । सोन्याचा कळस शोभे शिखराला ।
रुक्मिणी बैसली डाव्या बाजूला ॥जो.॥११॥
बाराव्या दिवशी बारावी केली । चंद्रभागेत शोभा ही आली ॥
नामदेव ते बसले पायारीला चोखोबा संत महाद्वाराला ॥जो.॥१२॥


पांडुरंगाचा पाळणा समाप्त 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *