संत तुकाराम अभंग

आपुलिया लाजा – संत तुकाराम अभंग – 1058

आपुलिया लाजा – संत तुकाराम अभंग – 1058


आपुलिया लाजा । धांवे भक्तंचिया काजा ॥१॥
नाम धरिलें दिनानाथ । सत्य करावया व्रत ॥ध्रु.॥
आघात निवारी। छाया पीतांबरें करी ॥२॥
उभा कर कटीं । तुका म्हणे याजसाठीं ॥३॥

अर्थ

हा देव आपली लज्जारक्षण करण्याकरिता लगेच धावत येतो कारण या देवाने दीनानाथ हे नाव धारण केलेले आहे आणि त्याने भक्तांचे रक्षण करण्याचे व्रत घेतले आहे व ते व्रत खरे करून दाखविण्याकरिता त्याला त्याच्या नावाप्रमाणे वागावे लागते. हा देव भक्तांवर येणाऱ्या आघात त्याचे निवारण करतो आणि त्याच्या पीतांबरा ची शीतल छाया भक्तांवर सदासर्वकाळ राखतो. तुकाराम महाराज म्हणतात हा देव त्याचे दीनानाथ हे नाव खरे करण्यासाठी कमरेवर हात ठेवून सदासर्वकाळ उभा आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आपुलिया लाजा – संत तुकाराम अभंग – 1058

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *