सार्थ तुकाराम गाथा

लंकेमाजी घरें किती – संत तुकाराम अभंग – 1131

लंकेमाजी घरें किती – संत तुकाराम अभंग – 1131


लंकेमाजी घरें किती तीं आइका । सांगतसें संख्या जैसीतैसी ॥१॥
पांच लक्ष घरें पाषाणांचीं जेथें । सात लक्ष तेथें विटबंदी ॥ध्रु.॥
कोटि घरें जेथें काशा आणि तांब्याचीं । शुद्ध कांचनाचीं सप्त कोटी ॥२॥
तुका म्हणे ज्याची संपदा एवढी । सांगातें कवडी गेली नाहीं ॥३॥

अर्थ

हे लोक हो लंकेमध्ये रावणाची घरे किती होती ती जशीच्या तशी तुम्हाला मी सांगतो ते तुम्ही ऐका. पाच लक्ष घरे पाषाणाची, सात लक्ष घरे विटे बंदी होती ,कोटी घरे काशाची होती आणि तांब्याची व कांचनाची सात कोटी घरी होते .तुकाराम महाराज म्हणतात सांगायचे तात्पर्य एवढेच की ज्या रावणाची एवढी संपत्ती होती तो रावण मेल्यानंतर त्याच्या संपत्तीमधील एक कवडी देखील त्याच्या बरोबर घेऊन गेला नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

लंकेमाजी घरें किती – संत तुकाराम अभंग – 1131

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *