सार्थ तुकाराम गाथा

लटिकें हासें – संत तुकाराम अभंग – 1189

लटिकें हासें – संत तुकाराम अभंग – 1189


लटिकें हासें लटिकें रडें । लटिकें उडें लटिक्यापें॥१॥
लटिकें माझें लटिकें तुझें । लटिकें ओझें लटिक्याचें ॥ध्रु.॥
लटिकें गायें लटिकें ध्यायें । लटिकें जायें लटिक्यापें ॥३॥
लटिका भोगी लटिका त्यागी । लटिका जोगी जग माया ॥३॥
लटिका तुका लटिक्या भावें । लटिकें बोले लटिक्यासवें ॥४॥

अर्थ

हे माणसे खोटे आहे खोटेच हसतात व रडतात. खोट्या माणसाजवळ खोट्याच उड्या मारतात ,हे माझे, हे तुझे हे देखील खोटेच आहे .आणि खोट्या अभिमानाचे ओझे देखील खोटेच आहे. खोटेच गातात खोटे ध्यान करतात आणि खोट्याची संगतती देखील खोटेच करतात .भोगही खोटाच आहे आणि त्यागही खोटाच आहे आणि वनात जाणारा देखील खोटा आहे .या जगात सर्व मायाच आहे आणि सर्व व्यवहार खोटेच आहेत. तुकाराम महाराज म्हणतात मी ही खोटा आहे आणि मी जो उपदेश करत आहे तो देखील खोट आहे आणि या खोट्या लोकांना मी जे काही सांगत आहे तेही खोटेच आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

लटिकें हासें – संत तुकाराम अभंग – 1189

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *