सार्थ तुकाराम गाथा

परतें मी आहें – संत तुकाराम अभंग –1195

परतें मी आहें – संत तुकाराम अभंग –1195


परतें मी आहें सहज चि दुरी । वेगळें भिकारी नामरूपा ॥१॥
न लगे रुसावें धरावा संकोच । सहज तें नीच आलें भागा ॥ध्रु.॥
पडिलिये ठायीं उच्छिष्ट सेवावें । आरते तें चि देवें केलें ऐसें ॥२॥
तुका म्हणे तुम्ही आम्हां जी वेगळे । केले ते निराळे द्विज देवा ॥३॥

अर्थ

देवा मी तुमच्यापेक्षा दूर आहे तुमच्या पासून वेगळा आहे तसेच तुमच्या नाम रूपा पासून वेगळा असून मी व्यवहारत: भिकारी आहे. मी निच जातीतला आहे मी निच जातीत जन्माला आल्यामुळे मी कोणत्याही प्रकारचा रुसवा आणि संकोच धरत नाही .बसल्या जागेवर मला संतांची उच्चिष्ट खाण्यास सेवन करण्यास मिळावी हीच माझी इच्छा आहे. आणि ती इच्छा देवाने पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्थाही केली आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात हे ब्राम्हण देवा तुम्ही आम्ही वेगळे आहोत आणि तुम्हीच आमच्यापासून निराळे झाले आहात .(तुकाराम महाराजांनी चिंचवडच्या चिंतामण पूजार्यांच्याशी हे भाषण केले आहे तेच ह्या अभंगात आहे.)


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

परतें मी आहें – संत तुकाराम अभंग –1195

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *