सार्थ तुकाराम गाथा

होऊं नको कांहीं – संत तुकाराम अभंग –1206

होऊं नको कांहीं – संत तुकाराम अभंग –1206


होऊं नको कांहीं या मना आधीन । नाइकें वचन याचें कांहीं ॥१॥
हटियाची गोष्टी मोडून टाकावी । सोई ही धरावी विठोबाची ॥ध्रु.॥
आपुले आधीन करूनियां ठेवा । नाहीं तरि जीवा घातक हें ॥२॥
तुका म्हणे जाले जे मना आधीन । तयांसी बंधन यम करी ॥३॥

अर्थ

अरे मानवा तू कोणतेही कर्म चांगलेच कर ,वाईट कर्मा विषयी तू मनाच्या आधीन होऊ नकोस .आणि त्याचे कोणत्याही प्रकारचे काहीही बोलणे ऐकू नको. मनाने कोणत्याही वाईट कर्माचा अट्टाहास धरला तर तो मोडून टाक. आणि पांडुरंगाशी तू संबंध जोड, तू तुझ्या मनाला आपला अधीन करून ठेवीन नाहीतर हे तुझ्या जीवासाठी घातक होईल. तुकाराम महाराज म्हणतात जे लोक मनाच्या आधीन झाले आहेत त्यांना यम आपल्या बंधनाने बांधून टाकतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

होऊं नको कांहीं – संत तुकाराम अभंग –1206

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *