सार्थ तुकाराम गाथा

एका म्हणता भलें – संत तुकाराम अभंग –1222

एका म्हणता भलें – संत तुकाराम अभंग –1222


एका म्हणता भलें । आणिका सहजचि निंदिलें ॥१॥
कांहीं न करितां सायास । सहज घडले ते दोष ॥ध्रु.॥
बरें वाइटाचें । नाहीं मज कांहीं साचें ॥२॥
तुका म्हणे वाणी । खंडोनि राहावें चिंतनीं ॥३॥

अर्थ

एखाद्या व्यक्तीला बऱ्याच माणसांमध्ये चांगले म्हटले तर बाकीच्यांची निंदा सहजच घडते .या कृतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे कष्ट न करता दोष घडला जातो .कोणालाही बरे वाईट म्हणणे माझ्या ठिकाणी राहिलेच नाही त्यामुळे माझ्याकडून पापच घडत नाही .तुकाराम महाराज म्हणतात वाणीने कोणाचीही निंदा न करण्यासाठी मनावर नियंत्रण घालून सतत नामाचे चिंतन करत रहावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

एका म्हणता भलें – संत तुकाराम अभंग –1222

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *