सार्थ तुकाराम गाथा

नसतों किविलवाणें – संत तुकाराम अभंग –1301

नसतों किविलवाणें – संत तुकाराम अभंग –1301


नसतों किविलवाणें । कांहीं तुमच्या कृपादानें ॥१॥
हेचि तयाची ओळखी । धालें टवटवित मुखीं ॥ध्रु.॥
वांयां जात नाहीं । वचन प्रीतीचें तें कांहीं ॥२॥
तुका म्हणे देवा । सत्य येतें अनुभवा ॥३॥

अर्थ

देवा तुम्ही माझ्यावर कृपा केली असती तर मी असा केविलवाणा दिसलो नसतो. ज्याचे मुख टवटवीत आहे तो तृप्त झाला असे समजावे. आणि हीच तुमच्या कृपेची खरी ओळख आहे. देवा तुम्ही एखाद्या बरोबर काही शब्द प्रेमाने बोलला तर ते शब्द कधीच वाया जात नाहीत. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा जे सत्य आहे ते अनुभवाला येते, म्हणजे मला तुमची कृपा झाली असती तर त्याचा अनुभवही आला असता.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नसतों किविलवाणें – संत तुकाराम अभंग –1301

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *