सार्थ तुकाराम गाथा

न पाहें माघारें आतां परतोनि – संत तुकाराम अभंग –1334

न पाहें माघारें आतां परतोनि – संत तुकाराम अभंग –1334


न पाहें माघारें आतां परतोनि । संसारापासूनि विटला जीव ॥१॥
सामोरा येऊनि कवळीं दातारा । काळाचा हाकारा न साहावे ॥ध्रु.॥
सावधान चित्त होईल आधारें । खेळतां ही बरें वाटईल ॥२॥
तुका म्हणे कंठ दाटला या सोसें । न पवेचि कैसे जवळी हे ॥३॥

अर्थ

मी संसाराकडे मागे वळून पाहणार नाही कारण आता या संसारापासून माझा जीव आटला आहे. हे दातारा मला काळाचा हाकारा सहन होत नाही त्यामुळे तू माझ्या समोर येऊन मला कवटाळ. तू जवळ आलास की माझे चित्त सावधान होईल व तुझा आधार माझ्या चीत्ताला राहील आणि मग मी संसारातील कोणतेही खेळ खेळताना काहीच मला वाटणार नाही उलट बरे वाटेल. तुकाराम महाराज म्हणतात तुझ्या भेटी करता माझा कंठ दाटला आहे तरीही तू माझ्या जवळ का येत नाही?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

न पाहें माघारें आतां परतोनि – संत तुकाराम अभंग –1334

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *