सार्थ तुकाराम गाथा

समर्थाची धरिली कास – संत तुकाराम अभंग –1337

समर्थाची धरिली कास – संत तुकाराम अभंग –1337


समर्थाची धरिली कास । आतां नाश काशाचा ॥१॥
धांवे पावें करीन लाहो । तुमचा आहों विठ्ठला ॥ध्रु.॥
न लगे मज पाहाणें दिशा । हाकेसरिसा ओढसी ॥२॥
तुका म्हणे नव्हे धीर । तुम्हां स्थिर दयेनें ॥३॥

अर्थ

सर्वसमर्थ असा देव आता मी त्याची कास धरली आहे. त्यामुळे माझा नाश कसा होईल? अहो विठ्ठला धावे, पावे हा तुमचा धावा मी करीत राहील. मी तुला हाक मारल्यावर तू माझ्याजवळ ओढल्यासारखा येतोस. त्यामुळे मला इतर कोणतीही दिशा पाहण्याची गरज नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुमच्या पोटी दया पण आहे आणि त्यामुळे माझ्यावर कोणतेही संकट आले तर तुम्हाला धीर धरवतच नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

समर्थाची धरिली कास – संत तुकाराम अभंग –1337

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *