संत तुकाराम अभंग

कन्या सासुर्‍यासि जाये – संत तुकाराम अभंग – 143

कन्या सासुर्‍यासि जाये – संत तुकाराम अभंग – 143


कन्या सासुर्‍यासि जाये ।
मागें परतोनी पाहे ॥१॥
तैसें जालें माझ्या जिवा ।
केव्हां भेटसी केशवा ॥ध्रु.॥
चुकलिया माये ।
बाळ हुरू हुरू पाहे ॥२॥
जीवना वेगळी मासोळी ।
तैसा तुका म्हणे तळमळी ॥३॥

अर्थ
सासरी जाणारी मुलगी मागे वळून वळून पाहत असते .माझ्याही मनाची अवस्था अशीच झाली आहे.हे विठ्ठला, केशवा, मला केव्हा भेटशील? आई पासुन चुकलेले बाळ हुरूहुरून पहात असते .तुकाराम महाराज म्हणतात, पाण्यावाचुन मासा जसा तडफडतो, तसा मी विठ्ठला वाचून तळमळत आहे .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


कन्या सासुर्‍यासि जाये – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *