संत तुकाराम अभंग

अवघें ब्रम्हरूप रिता नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 166

अवघें ब्रम्हरूप रिता नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 166


अवघें ब्रम्हरूप रिता नाहीं ठाव ।
प्रतिमा तो देव कैसा नव्हे ॥१॥
नाहीं भाव तया सांगावें तें किती ।
आपुल्याला मतीं पाखांडिया ॥ध्रु.॥
जया भावें संत बोलिले वचन ।
नाहीं अनुमोदन शाब्दिकांसि ॥२॥
तुका म्हणे संतीं भाव केला बळी ।
न कळतां खळीं दूषिला देव ॥३॥

अर्थ
सर्व चराचर सृष्टिमध्ये ब्रम्ह भरून राहिले आहे, म्हणजे तो पाषाणाच्या धातुच्या मूर्तिमध्ये कसा नसणार? पाखंडी किंवा नास्तिक मनुष्याला हे सांगून काय उपयोग ? संतांच्या मनातील श्रद्धा व भक्ती ‘शब्दपंडीतांच्या मनी नसल्यामुळे त्याना अनुभवाचे महत्त्व कळणार नाही .तुकाराम महाराज म्हणतात, संत सगुणभक्तीचा अनुभव खळांना नसल्यामुळे ते सगुण भक्तीचा निषेध करतात .


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


अवघें ब्रम्हरूप रिता नाहीं – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *