संत तुकाराम अभंग

तुज मागणें तें देवा – संत तुकाराम अभंग – 400

तुज मागणें तें देवा – संत तुकाराम अभंग – 400


तुज मागणें तें देवा ।
आम्हां तुझी चरणसेवा ॥१॥
आन नेघों देसी तरी ।
रिद्धी सिद्धी मुक्ती चारी ॥ध्रु.॥
संतसंगति सर्वकाळ ।
थोर प्रेमाचा सुकाळ ॥२॥
तुका म्हणे नाम ।
तेणें पुरे माझें काम ॥३॥

अर्थ

हे देवा तुझ्या जवळ एकच मागणे आहे ते म्हणजे आम्हाला तुझी चरणसेवा घडावी.ऐरव्ही चारी मुक्ती किंवा सर्व सिद्धी दिल्यास तरी आम्हीं घेणार नाही.आम्हांला सदा सर्व काळ संत संगतीचे प्रेमळ सुख द्यावे. तुकाराम महाराज म्हणतात तुझ्या नामानेच माझ्या सर्व कामना पूर्ण होतात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


तुज मागणें तें देवा – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *