संत तुकाराम अभंग

तुझा शरणागत – संत तुकाराम अभंग – 401

तुझा शरणागत – संत तुकाराम अभंग – 401


तुझा शरणागत । जन्मोजन्मींचा अंकित ॥१॥
आणी नेणें कांहीं हेवा । तुजवांचूनि केशवा ॥ध्रु.॥
हेंचि माझें गाणें । तुझें नामसंकीर्तन ॥२॥
तुझ्या नामाचीं भूषणें । तुका म्हणे ल्यालों लेणें ॥३॥

अर्थ

हे देवा मी तुला शरण आलेलो आहे जन्मोजन्मीचा मी तुझा अंकित दास आहे.हे केशवा,तुझ्या शिवाय आणखी कशाचीही हाव माझ्या मनात नाही.माझे गाणे म्हणशील,तर तुझे नामसंकीर्तन करणे तेवढेच. तुकाराम महाराज म्हणतात आणि माझी भूषणे,अलंकार म्हणशील तर तुझी विविध नामे हीच.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play


तुझा शरणागत – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *