ह.भ.प. नंदलाल शांताराम पाटील

ह.भ.प. नंदलाल शांताराम पाटील

ह.भ.प. नंदलाल शांताराम पाटील


मो : 9923383188

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : सातोड, पोस्ट. निमखेडी खुर्द, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव

शिक्षण M.com आहे,  महाराज ५ वर्षांपासून सेवा रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *