sarth tukaram gatha

पडिलों भोवणीं – संत तुकाराम अभंग – 520

पडिलों भोवणीं – संत तुकाराम अभंग – 520


पडिलों भोवणीं । होतों बहु चिंतवणी ॥१॥
होतों चुकलों मारग । लाहो केला लाग वेगें ॥ध्रु.॥
इंद्रियांचे संदी । होतों सांपडलों बंदीं ॥२॥
तुका म्हणे बरें जालें । विठ्ठलसें वाचे आलें ॥३॥

अर्थ

मी संसार रुपी कठीण कोपऱ्यात सापडलो होतो त्यामुळे मला फार चिंता लागली होती.माझा मार्ग चुकला होता मी संसाराला खरे मानत होतो.आता मात्र परमार्थाचा त्वरित लाभ करून घेतला आहे.इंद्रियाच्या पेचात सापडलो होतो.मी चांगलाच बंदिवासात फसत होतो. तुकाराम महाराज म्हणतात पण बरे झाले माझ्या मुखातून प्रेम स्वरूप विठ्ठलाचे नाव प्रगट होऊ लागले त्यामुळे सर्व प्रकारची चिंता नाहीशी झाली.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

पडिलों भोवणीं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *