sarth tukaram gatha

बरें झालें आलीं ज्याचीं – संत तुकाराम अभंग – 521

बरें झालें आलीं ज्याचीं – संत तुकाराम अभंग – 521


बरें झालें आलीं ज्याचीं त्याच्या घरा । चुकला पान्हेरा ओढाळांचा ॥१॥
बहु केलें दुखी त्यांचिया सांभाळें । आतां तोंड काळें तेणें लोभें ॥ध्रु.॥
त्यांचिया अन्यायें भोगा माझें अंग । सकळ ही लाग घ्यावा लागे ॥२॥
नाहीं कोठें स्थिर राहों दिलें क्षण । आजिवरी सिण पावलों तो ॥३॥
वेगळाल्या खोडी केली तडातोडी । सांगावया घडी नाहीं सुख ॥४॥
निरवूनि तुका चालिला गोवारें । देवापाशीं भार सांडवूनि ॥५॥

अर्थ

देवा फार बरे झाले आपल्या स्थाना वरून बाहेर धावणाऱ्या इंद्रियांना तू आत मध्ये आपल्या स्थानावर स्थिर केले.त्यामुळे ओढाळ इंद्रिये माझ्या ताब्यात आली इंद्रियांना आपल्या ताब्यात घेतांना मला फार दुख झाले परंतु आतामात्र त्या बद्दल असणाऱ्या लाभाचे अथवा लोभाचे तोंड काळे झाले.इंद्रियांनी काही अन्याय केला तर त्याची फळे माझ्या शरीराला भोगावी लागत होती.इंद्रिये सारखी बाहेर धावत असल्या मुळे मला क्षण भर देखील स्थिर राहू दिले नाही.इंद्रियाच्या नादाने आज पर्यंत मला फारच शीण झाला.या इंद्रियांच्या बेताल वागण्या मुळे माझी व ईश्वराची ताटातूट झाली.सांगण्या सारखे सुख त्यांनी मला एक क्षणभर देखील दिले नाही.मी हि इंद्रिय रुपी ओढाळ गुरे देवाला अर्पण केली आहे.आणि सांभाळावयास सांगितली आहे.त्यामुळे मी सर्व दुखातून पार झालो आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात मंगलमय परमार्थाच्या वाटेवरुन चाललो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बरें झालें आलीं ज्याचीं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *