sarth tukaram gatha

विठ्ठल गीतीं गावा विठ्ठल – संत तुकाराम अभंग – 577

विठ्ठल गीतीं गावा विठ्ठल – संत तुकाराम अभंग – 577


विठ्ठल गीतीं गावा विठ्ठल चित्तीं ध्यावा । विठ्ठल उभा पाहावा विटेवरी ॥१॥
अनाथाचा बंधु विठ्ठल कृपासिंधु । तोडी भवबंधु यमपाश ॥ध्रु.॥
तोचि शरणागतां विठ्ठल मुक्तिदाता । विठ्ठल या संतांसमागमें ॥२॥
विठ्ठल गुणनिधि विठ्ठल सर्व सिद्धी । लागली समाधि विठ्ठलनामें ॥३॥
विठ्ठलाचें नाम घेतां जालें सुख। गोडावलें मुख तुका म्हणे ॥४॥

अर्थ

विठ्ठल हेच गाणे गावे,ध्यान करायचे असेल तर विठ्ठ्लाचेच करावे.तो विटेवर उभा असलेला विठ्ठल डोळ्याने पाहावा.हा विठ्ठल अनाथाचा बंधू आहे,कृपेचा सागर आहे.संसाराचे बंधन तोडतो.आणि यम पाश तोडतो.तो शरण आलेला कोणीही असो त्याला मुक्ती देतो.हा विठ्ठल संताच्या संगतीत राहतो.विठ्ठल हा सर्व सद्गुणांचा ठेवा आहे.आणि सर्व सिद्धी म्हणजे हा विठ्ठल आहे.विठ्ठलाच्या नामाने माझी समाधी लागली.तुकाराम महाराज म्हणतात मला सुख झाले आणि त्या नामाने माझ्या मुखाला देखिल गोडी लागली.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

विठ्ठल गीतीं गावा विठ्ठल – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *