sarth tukaram gatha

मऊ मेनाहूनि आम्ही – संत तुकाराम अभंग – 621

मऊ मेनाहूनि आम्ही – संत तुकाराम अभंग – 621


मऊ मेनाहूनि आम्ही विष्णुदास । कठिण वज्रास भेदूं ऐसे ॥१॥
मेले जित असों निजोनियां जागे । जो जो जें जें मागे तें तें देऊं ॥ध्रु.॥
भले तरि देऊं गांडीची लंगोटी । नाठाळाचे काठीं देऊं माथां ॥२॥
मायबापाहूनि बहू मायावंत । करूं घातपात शत्रूहूनि ॥३॥
अमृत तें काय गोड आम्हांपुढें । विष तें बापुडें कडू किती ॥४॥
तुका म्हणे आम्ही अवघेचि गोड । ज्याचें पुरे कोड त्याचेपरि ॥५॥

अर्थ

आम्ही विष्णुदास मेणाहूनही मऊ नम्र शीतल शांत आहोत.तसेच आम्ही कठीण आहोत की दगडासही भेदू.आम्ही देह बुद्धीने मरून सुद्धा आत्मस्तीतीने जागे आहोत.आम्हाला जो जो जे जे मागेल आम्ही त्याला ते ते देऊ.आमची नेसलेली वस्त्रे सुद्धा आम्ही त्याला देऊ,पण जर एखादा नाठाळ असेल तर आम्ही मात्र त्याच्या डोक्यात कठी घालू.आई वडील माया करतात त्या पेक्षाही आम्ही मायाळू आहोत,पण शत्रू पेक्षाहि घात पात करू.अमृतापेक्षाही आम्ही गोड आहोत आणि विष पेक्षाही आम्ही कडू आहोत.तुकाराम महाराज म्हणतात आम्ही अवघे सगळेच गोड आहोत. पण ज्याच्या त्याच्या पद्धती प्रमाणे आम्ही त्याचे लाड पुरवितो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

मऊ मेनाहूनि आम्ही – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *