sarth tukaram gatha

स्तुति करीं जैसा – संत तुकाराम अभंग – 666

स्तुति करीं जैसा – संत तुकाराम अभंग – 666


स्तुति करीं जैसा नाहीं अधिकार । न कळे विचार योग्यतेचा ॥१॥
तुमचें मी दास संतांचें दुर्बळ । करूनि सांभाळ राखा पायीं ॥ध्रु.॥
रामकृष्णहरी मंत्र उच्चारणा । आवडी चरणां विठोबाच्या ॥२॥
तुका म्हणे तुमचें सेवितों उच्छिष्ट । क्षमा करीं धीट होऊनियां ॥३॥

अर्थ

हे संत जन हो तुमची स्तुती करण्याचा माझा अधिकार नाही,तुमचा योग्यतेचा विचार सुद्धा मला कळत नाही.तुम्हा संतांचा दुर्बल असा मी दास आहे.तुमच्या चरणांवरजवळ ठेवून तुम्ही माझे माझे रक्षण करा.रामकृष्ण हरी या मंत्राचा मी आवडीने उच्चार करतो.त्या विठोबाचे चरण मला आवडते.तुकाराम महाराज म्हणतात हे संत जनहो तुमचे उच्छिष्ट मी सेवन करतो,तरी तुम्ही मला क्षमा करवी.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

स्तुति करीं जैसा – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *