sarth tukaram gatha

बहु दूरवरी – संत तुकाराम अभंग – 667

बहु दूरवरी – संत तुकाराम अभंग – 667


बहु दूरवरी । वेठी ओझें होतें शिरीं ॥१॥
आतां उतरला भार । तुह्मीं केला अंगीकार ॥ध्रु.॥
बहु काकुलती । आलो असे मागें किती ॥२॥
तुका म्हणे देवा । आजि सफळ झाली सेवा ॥३॥

अर्थ

अनेक जन्मापासून जन्म मृत्यू चे ओझे माझ्या माथ्यावर होते.आता तो भार उतरला कारण तुम्ही माझा अंगीकार केला.मी जन्मो जन्मापासून काकुळतीला आलो आणि तुमची किती वेळा विनंती केली देवा.तुकाराम महाराज म्हणतात तुझी भेठ झाल्या मुळे माझी या जन्मात सेवा सफल झाली आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बहु दूरवरी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *