sarth tukaram gatha

सुटायाचा कांहीं करितो – संत तुकाराम अभंग – 678

सुटायाचा कांहीं करितो – संत तुकाराम अभंग – 678


सुटायाचा कांहीं करितो उपाय । तों हे देखें पाय गोवियेले ॥१॥
ऐसिया दुःखाचे सांपडलों संदी । हारपली बुद्धी बळ माझें ॥ध्रु.॥
प्रारब्ध क्रियमाण संचिताचें । वोढत ठायींचे आलें साचें ॥२॥
विधिनिषेधाचे सांपडलों चेपे । एक एका लोपे निवडेना ॥३॥
सारावें तें वाढे त्याचियाचि अंगें । तृष्णेचिया संगें दुःखी जालों ॥४॥
तुका म्हणे आतां करीं सोडवण । सर्वशिक्तहीन जालों देवा ॥५॥

अर्थ

मी या संसारुपी सागरातून सुटण्यासाठी प्रयत्न करायला गेलो तर माझे पाय अधिकच गुततात.त्यामुळे अश्या दुखाच्या पेचात मी पडलो आहे.माझी यातून मुक्ती होण्यासाठी बुद्धीही हरपली आणि माझ्या अंगी बळ नाही प्रारब्ध क्रियमाण आणि संचित माझ्या कडे धाव घेतात.विधीनिषेधाच्या चक्रात मी चेपलो आहे.एकाच्या लोपाने दुसऱ्याचा लोप होतो म्हणजे विधीचे पालन करू गेले असता निषेध पाळला जात नाही आणि निषेध जर पळलाच नाही तर विधीचे योग्य पालन कसे होणार.संसारातील कामे दूर सरावे असे वाटले तर ती वाढतात.अशा मुळे मी दुखी कष्टी झालो आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात देवा,आता मी शक्तिहीन झालो आहे,तुम्ही आता यातून माझी सोडवणूक करा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सुटायाचा कांहीं करितो – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *