sarth tukaram gatha

भय वाटे पर – संत तुकाराम अभंग – 679

भय वाटे पर – संत तुकाराम अभंग – 679


भय वाटे पर । न सुटे हा संसार ॥१॥
ऐसा पडिलों काचणी । करीं धांवा म्हणउनी ॥ध्रु.॥
विचारिता कांहीं । तों हें मन हातीं नाहीं ॥२॥
तुका म्हणे देवा । येथें न पुरे रिघावा ॥३॥

अर्थ

या संसारात मला भीती वाटत आहे पण मला हा संसार काही सुटतच नाही.अश्या संकटात मी पडलो आहे,म्हणून मी तुझा धावा करत आहे.मी या प्रपंचाचा विचार करून पहिला पण माझे मन काही माझ्या ताब्यात येत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात हे देवा मी काय करू मी मुक्त होण्याच्या विचारत माझ्या मनाचा प्रवेश होत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भय वाटे पर – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *