sarth tukaram gatha

तोंचि हीं क्षुल्लकें सखीं – संत तुकाराम अभंग – 749

तोंचि हीं क्षुल्लकें सखीं – संत तुकाराम अभंग – 749


तोंचि हीं क्षुल्लकें सखीं सहोदरें । नाहीं विश्वंभरें वोळखी तों ॥१॥
नारायण विश्वंभर विश्वपिता । प्रमाण तो होतां सकळ मिथ्या ॥ध्रु.॥
रवि नुगवे तों दीपिकाचें काज । प्रकाशें तें तेज सहज लोपे ॥२॥
तुका म्हणे देहसंबंधे संचितें । कारण निरुतें नारायणीं ॥३॥

अर्थ

विश्वंभरची ओळख आपल्याला तोपर्यंत सोडणार नाही जोपर्यंत आपण संसारातील सगळे नाते सगे सोयरे जन धन याला विसरत नाही, तो पर्यंत त्याचा अनुभव आपल्याला येत नाही.आपण त्याला ओळखू शकत नाहि.जेंव्हा आपल्याला समजते किंव्हा अनुभव येतो की,नारायणच या विश्वाचे पालन पोषण करतो,तेंव्हा जग हे मिथ्या वाटू लागते.सूर्य उगवत नाही तो पर्यंत दीपकाचे काम असते,व नंतर सूर्य उगवला कि त्या दीपकाचे काम संपते.तुकाराम महाराज म्हणतात हा देह आपल्याला संचीताने प्राप्त झालेला असतो,त्यामुळे याच उपयोग हा नारायणाच्या मिळण्यासाठी करावा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तोंचि हीं क्षुल्लकें सखीं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *