sarth tukaram gatha

अमर आहां अमर आहां – संत तुकाराम अभंग – 903

अमर आहां अमर आहां – संत तुकाराम अभंग – 903


अमर आहां अमर आहां । खरें कीं पाहा खोटें हें ॥१॥
न म्हणां देह माझा ऐसा । मग भरवसा कळेल ॥ध्रु.॥
कैंचा धाक कैंचा धाक । सकिळक हें आपुलें ॥२॥
देवचि बरे देवचि बरे । तुका म्हणे खरे तुम्ही ॥३॥

अर्थ
अहो तुम्ही अमर आहात तुम्ही अमर आहात हे खरे आहे कि खोटे हे तुम्हीच पहा.हा पंच भुताचा देह माझा नाही असे म्हणाल तर मग तुम्हाला भरवसा कळेल.अहो सगळे काही आपणच आहोत मग भय कशाचे?तुकाराम महाराज म्हणतात तुम्हीच तर देव आहात बरे फक्त तुम्हचे तुम्ही मूळ स्वरूप ओळखा म्हणजे तुमचे लक्षात येईल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अमर आहां अमर आहां – संत तुकाराम अभंग – 903

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *