sarth tukaram gatha

सोसें वाढे दोष – संत तुकाराम अभंग – 916

सोसें वाढे दोष – संत तुकाराम अभंग – 916


सोसें वाढे दोष । जाला न पालटे कस ॥१॥
ऐसें बरवें वचन । करितो तो नारायण ॥ध्रु.॥
असे प्रारब्ध नेमें । श्रमचि उरे श्रमे ॥२॥
सुख देते शांती । तुका म्हणे धरितां चित्तीं ॥३॥

अर्थ
प्रपंच हा माझा आहे असे जर विचार केले तर दोष वाढतच जातात व तो प्रपंच काही केल्या पालटत नाही आपण जे करतो आहे ते मी करतो असे म्हणण्या पेक्षा नारायणाच करत आहे असे म्हणणे योग्य होय.खरे तर प्रारब्धाने चसर्व गोष्ठी होत असतात पण प्रपंचाचे अधिक कष्ट घेतेले तर त्यामुळे कष्टच होतात.तुकाराम महाराज म्हणतात जर आपण सुख चित्तात धरले तर शांती आपोपाच मिळेल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सोसें वाढे दोष – संत तुकाराम अभंग – 916

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *