sarth tukaram gatha

जिंकावा संसार – संत तुकाराम अभंग – 921

जिंकावा संसार – संत तुकाराम अभंग – 921


जिंकावा संसार । येणें नांवें तरी शूर ॥१॥
येरें काय तीं बापुडीं । कीर अहंकाराचीं घोडीं ॥ध्रु.॥
पण ऐशा नांवें । देवा धरिजेतो भावें ॥२॥
तुका म्हणे ज्यावें । सत्कीर्तीनें बरवें ॥३॥

अर्थ
जो संसाराला जिंकतो तोच खरा शूर असतो व त्याचेच नाव शूरत्व आहे.बाकीचे माणसे हि मूर्ख आहेत कि बाकीच्यांच्या देहरूपी घोड्यावर अहंकार स्वार असतो.प्रतिज्ञा अशी करावी की,आपण देवाला दृढ हृदयात धरावे.तुकाराम महाराज म्हणतात जगणे असे असावे की,आपली कीर्ती कायम उरावी.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जिंकावा संसार – संत तुकाराम अभंग – 921

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *