sarth tukaram gatha

आशा हे समूळ खाणोनि – संत तुकाराम अभंग – 939

आशा हे समूळ खाणोनि – संत तुकाराम अभंग – 939


आशा हे समूळ खाणोनि काढावी । तेव्हांचि गोसावी व्हावें तेणें ॥१॥
नाहीं तरी सुखें असावें संसारीं । फजिती दुसरी करूं नये ॥ध्रु.॥
आशा मारूनिया जयवंत व्हावें । तेव्हांचि निघावें सर्वांतूनि ॥२॥
तुका म्हणे जरीं योगाची तांतडी । आशेची बीबुडी करीं आधीं ॥३॥

अर्थ
चित्तातील विषय समूळ काढून त्याचा त्याग करावा तेंव्हाच त्याने गोसावी व्हावे नाहीतर संसारात सुखी राहावे वैराग्याचे ढोंग करून स्वतःची फजिती करून घेऊ नये.चित्ताती आशा मारून विजयी व्हावे मग सर्व बंधनातून बाहेर पडावे.तुकाराम महाराज म्हणतात जर तुला योग सध्या करून घ्यायचा असेल तर तू आधी तुझ्या मनातील आशेचा नाश कर.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आशा हे समूळ खाणोनि – संत तुकाराम अभंग – 939

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *