sarth tukaram gatha

अंतराय पडे गोविंदीं अंतर – संत तुकाराम अभंग – 953

अंतराय पडे गोविंदीं अंतर – संत तुकाराम अभंग – 953


अंतराय पडे गोविंदीं अंतर । जो जो घ्यावा भार तो तो बाधी ॥१॥
बैसलिये ठायीं आठवीन पाय । पाहीन तो ठाय तुझा देवा ॥ध्रु.॥
अखंड तें खंडे संकल्पीं विकल्प । मनोजन्य पाप रज्जुसर्प ॥२॥
तुका म्हणे विश्वी विश्वंभर वसे । राहों ऐसे दशे सुखरूप ॥३॥

अर्थ
गोविंदा शिवाय जो काही व्यवहार होतो तो म्हणजे बधिक होतो.म्हणून देवा मी बसल्याजागी तुझे चरण कमल आठवीन आणि तुझ्या स्वरुपाची जाणीव करून घेईन.या हरीचे अखंड स्वरूप हे संसारिक विकल्पामुळे खंडल्या सारखे होते व ज्या प्रमाणे अंधारात दोरी हि सर्प प्रमाणे भासते त्या प्रमाणे आपल्याला या देवाच्या अखंड स्वरूपातील आनंदाचा संसारामुळे खंड पडतो व हे एक प्रकारचे पाप आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात या विश्वात सगळीकडे हा विश्वंभर वसलेला आहे असे जाणून आम्हीं सुखरूप राहू.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अंतराय पडे गोविंदीं अंतर – संत तुकाराम अभंग – 953

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *