sarth tukaram gatha

आळविती बाळें – संत तुकाराम अभंग – 995

आळविती बाळें – संत तुकाराम अभंग – 995


आळविती बाळें । मातेतें सुख आगळें ॥१॥
द्यावें आवडी भातुकें । पाहे निवे कवतुकें ॥ध्रु.॥
लेवूनि अळंकार । दृष्टी करावी सादर ॥२॥
आपुलिये पदीं । बैसवूनि कोडें वंदी ॥३॥
नेदी लागों दिठी । उचलोनि लावी कंठीं ॥४॥
तुका म्हणे लाभा । वारी घ्या वो पद्मनाभा ॥५॥

अर्थ
मुलांनी आई प्रेमाने आळविले कि त्या आईचे सुख हे वेगळे च असते.त्ती मुलांना आवडीने खाऊ घालते मग ते कवतुक पाहून समाधनी होते.मुलांना आवडीने अलंकार घालून मग दृष्टीनी मुलांना पाहून समाधाणी होते.आपल्या जागी बसून त्या विनंती करते बस रे बाबा मी तुला विनंती करते.मुलाला कुठल्याही प्रकारची दृष्ट लागू नये म्हणून त्या ला उचलून मिठी मारते.तुकाराम महाराज म्हणतात हे पद्मनाभा जशी ती आई सर्व लाड पुरवते कौतुक करते त्याप्रमाणे तू तसे आमच्याशी वागावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आळविती बाळें – संत तुकाराम अभंग – 995

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *