ह.भ.प.अनंत महाराज लोहकरे

ह.भ.प.अनंत महाराज लोहकरे

ह.भ.प.अनंत महाराज लोहकरे


मो : 7821839433

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता :मु.मापोली पो.गोहे बु,ता.आंबेगाव जि.पुणे

शिक्षण एम.ए.बी.एड झालेले आहे. मागील २० वर्षापासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. महाराजांनी १० वर्षापासून सेवासुरु केली

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *