ह.भ.प दिपक आधार गवळे

ह.भ.प दिपक आधार गवळे

पत्ता :मु.कोठली पो.कुकावल ता. शाहदा जि.नंदुरबार

ह.भ.प दिपक आधार गवळे

माझं शिक्षण दहावी झाले आहे मी वाररी संप्रदायामध्ये पंधरा वर्षापासून सेवा देत आहे.