ह.भ.प. कु. ज्ञानेश्वरी विजय घाडगे

ह.भ.प. कु. ज्ञानेश्वरी विजय घाडगे

ह.भ.प. कु. ज्ञानेश्वरी विजय घाडगे


मो : 9767585313

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : मु पो टाकळी टें ता माढा जि सोलापूर

आपल्या मधुर वाणीतून कीर्तन व प्रवचनसेवा  रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *