ह.भ.प. गोपाल महाराज पाटील

ह.भ.प. गोपाल महाराज पाटील

ह.भ.प. गोपाल महाराज पाटील


मो : 8830280323

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार

पत्ता : श्री गुरुदेव आश्रम पळखेड ता.चिखली जिल्हा बुलढाणा

७ वर्षांपासून कीर्तन व प्रवचनसेवा रतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *