ह.भ.प. अशोक पाटील पडघान

ह.भ.प. अशोक पाटील पडघान

ह.भ.प. अशोक पाटील पडघान


मो : 9881640417

सेवा : गायनाचार्य

पत्ता : मु.पोस्ट मेरा बु.ता.चिखली, जि.बुलडाणा

जवळ जवळ तीस वर्षापासून सांप्रदायामध्ये सक्रिय आहे. मध्यंतरी पाच वर्षे ह.भ.प.शंकर महाराज डोईफोडे, आळंदी देवाची यांचे हवासात थेला साथ केली.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *