ह.भ.प गोपाळ महाराज नरके

ह.भ.प गोपाळ महाराज नरके


मो.नं :-9763272852

सेवा :- मृदंगाचार्य

पत्ता :-  मु. पो वांगी तालुका माजलगाव जिल्हा बिड

सविस्तर माहिती :- महाराज मृदंगाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रसार करतात.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *